KMG Night Kids – prevencia šikany

Problém šikanovania je rozšírený aj na slovenských základných a stredných školách.
To potvrdzujú aj výsledky prieskumov (napr. www.prevenciasikanovania.sk,
www.sikana.eu ), v rámci ktorých 10% detí uviedlo, že boli obeťou šikanovania, viac
ako 20% bolo jej svedkom u spolužiaka alebo kamaráta a cca 17% detí
nekomunikovalo ani doma ani v škole, že boli šikanované.

Pod šikanovaním sa chápe akékoľvek správanie dieťaťa alebo detí, ktorého
zámerom je ublíženie inému dieťaťu (skupine detí), prípadne jeho ohrozenie, či
zastrašovanie. Pričom ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému dieťaťu
(skupine detí), ktoré sa z najrôznejších dôvodov nevie alebo nemôže brániť.
Šikanovanie môže mať rôzne priame podoby od slovných prejavov v podobe
výsmechu, hanlivých prezývok, nadávania, vyhrážania sa a zastrašovania, cez
fyzické ubližovanie v podobe bitia, strkania, krádeží vecí obeti až po nepriame
šikanovanie v podobe ignorovania, vylúčenia z kolektívu. Pri šikane je zjavný
nepomer síl medzi útočníkom a obeťou.

Najnovším fenoménom v oblasti šikanovania je tzv. kyberšikanovanie, ktoré je
v mnohých prípadoch ešte závažnejšie ako šikanovanie „tvárou v tvár“.
Kyberšikanovanie prebieha najčastejšie v anonymite, čo dáva značnú výhodu a pocit
moci útočníkovi. Obete kyberšikanovania sú často vyberané útočníkom náhodne.
Šikanovanie môže existovať v každej sociálnej skupine. Pokiaľ nie je šikanovanie
zastavené a s obeťou sa nepracuje, prípadne sa pracuje nesprávne či
v nedostatočnej miere, následky, ktoré zanecháva na detskej obeti môžu byť vážne
a dlhodobé (nepozornosť na vyučovaní, pomočovanie sa, psychosomatické
ochorenia, nechuť dieťaťa chodiť do škôlky/školy, úzkostné stavy, depresie, až
pokusy o samovraždu).

Šikanovanie je trestnoprávne postihnuteľné. Ten, kto spáchal v rámci šikanovania
priestupok, je zaň zodpovedný ak v čase jeho spáchania dovŕšil 15 rok. Trestne
zodpovedný je ten, kto v čase spáchania trestného činu v rámci šikanovania dovŕšil
14 rok. V mnohých prípadoch sa šikanovanie ťažko odhaľuje a dokazuje, preto je
potrebná dôkladná prevencia v podobe teoretického vzdelávania detí v tejto oblasti,
ako aj praktického nácviku konania a postupu v prípade šikanovania vopred.

KRAV MAGA MLYNY Bratislava sa na svojich tréningoch pre deti zameriava na
prevenciu pred šikanovaním. Teoreticky a aj prakticky učíme deti čo robiť, aby sa
nestali obeťou šikanovania a ak sa ňou stanú, ako majú postupovať a taktiež
kladieme veľký dôraz na to, aby sa deti z našich kurzov nestali útočníkmi v rámci
šikanovania.

Takúto prevenciu robíme aj na team-buildingových akciách pre našich
detských členov. Jednou z nich bola KRAV MAGA NIGHT – K I D S, ktorá sa
uskutočnila v noci z piatka 24.11 na sobotu 25.11. V úvodnom bloku sa deti hravou
formou v podobe riadenej diskusie zoznámili s pojmom šikanovania, jeho prejavmi
a prevenciou. Rozprávali sme sa s deťmi, či sa už stali obeťou šikanovania alebo
nepríjemného správania sa zo strany spolužiakov, kamarátov a známych, či boli
svedkami takéhoto niečoho, prípadne samé boli agresormi. Následne sme deti učili
postup v prípade, ak sa stanú obeťou šikanovania alebo nepríjemného správania sa
a taktiež čo majú robiť, keď sú svedkami niečoho takého. Pomedzi takéto vážne
témy si deti otestovali svoju silu a vyskúšali svoju odvahu v bezpečnom prostredí lezeckej steny na FEI STU BA, zopakovali si to, čo sa učia na bežných tréningoch a
naučili pár nových techník.

Jana